Verní členovia si zaslúžia odmenu
Kúp si ročnú permanentku a dostaneš hodnotné darčeky: Športovú fľašku a uterák značky LEGIA
Vydaj zo seba maximum!
Je super ak niečo dokážeš, nespomaľuj a postupuj ďalej!
Staň sa aj ty LEGIONÁROM
Pozri si našu ponuku členstiev.
Nebaví ťa rutina?
U nás máš fitness možnosti, ktoré si predtým možno videl len na videu :)

Prevádzkový poriadok

LEGIA Brezno, Fraňa Kráľa 1/A, 977 01

  1. Úvodné ustanovenia

Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:

1.1. „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť Moving Company s.r.o. so sídlom Dolná 32, Podbrezová – Lopej, 976 98, IČO: 46118551, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 72796/B. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitnes, kardio zóny, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.

1.2. „Centrum“ viacúčelové športové centrum LEGIA prevádzkované na ul.Fraňa Kráľa 1/A, v Brezne

1.3. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Preukazuje sa občianskym preukazom. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup povolený iba pod odborným dohľadom trénera alebo rodiča. Identifikácia klienta pri každom vstupe do fitness centra prebieha formou fotky v systéme prevádzkovateľa a LEGIA karty.

1.4. „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.

1.5. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste v každej prevádzke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.

1.6. „Dieťa“ je osoba mladšia ako 15 rokov. Dieťa do 5 rokov nemusí mať LEGIA kartu, ale v prípade, že bude využívať služby (mimo detských ihrísk) povinnosť je predložiť zdravotný preukaz dieťaťa, ktorý následne recepčná/recepčný odfotí do systému. Dieťa od 6 rokov musí mať LEGIA kartu, povinnosť je predložiť zdravotný preukaz dieťaťa, následne recepčná/ný odfotí dieťa do systému. Bez zdravotného preukazu nie je dieťaťu do priestorov LEGIA (mimo detských ihrísk) vstup povolený.

1.7. Otváracie hodiny“ sú hodiny, počas ktorých je možné využívať služby Centra. Sú uvedené na vstupe do Centra a ich nerešpektovanie sa spoplatňuje podľa bodu 3.11.

1.8. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v centre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

1.9. „LEGIA karta“ je karta, ktorou sa Klient preukazuje pri odoberaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vydávaná Prevádzkovateľom pri prvej návšteve alebo jednorázovej návšteve. 

1.11. „Darčeková poukážka“ je cenina v určitej hodnote, ktorú si môže klient u prevádzkovateľa zakúpiť. V prípade ak klient predloží platnú darčekovú poukážku prevádzkovateľ je povinný pripísať na LEGIA kartu jej príslušnú hodnotu. V prípade, že tak nevie urobiť bezodkladne, klientovi vydá potvrdenie o prevzatí darčekovej poukážky.

1.13. „Promo vstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový vstup novému klientovi, ktorý nemá registráciu, v čase prebiehajúcich akcií prevádzkovateľa, zameraných na podporu predaja služieb. Podmienkou bezplatného jednorazové vstupu je registrácia a následné odfotenie tváre klienta do systému prevádzkovateľa na recepcii prevádzkovateľa. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát v rámci celej siete.

1.14. „Storno rezervácie“ je zrušenie rezervácie na LEGIA karte v súlade s podmienkami bodu 3.16 až 3.19.

1.15. „Web stránka“ je internetová aplikácia www.legiafitness.sk prostredníctvom, ktorej sa dá registrovať a rezervovať na niektoré služby poskytované Prevádzkovateľom za podmienok bodu 3.16 až 3.19.

1.16. „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca osobné tréningy za odplatu v externom stave Prevádzkovateľa.

1.17. Podmienkou registrácie (vydanie LEGIA karty a využitia služieb) je nahratie fotografie do systému. V prípade, že klient odmietne uloženie fotografie do systému, nebude mu využitie služby umožnené.

1.18. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok.

        2. Ochrana osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta v rozsahu poskytnutých osobných údajov a to meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie členstva v LEGIA za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať, emailom alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.                                                                                                                           

Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (klientovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. Ak si klient neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. 

V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi klienta (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú klientovi ako zamestnanecký benefit). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

       3. Podmienky prevádzky

3.1. Dispozične je Centrum členené nasledovne: Fitnesscentrum, Crossfit, Bojové športy, Fitnesscentrum pre dámy, Skupinové cvičenia, Masérske služby, Soláriá, Detský kútik, Kaviareň, Biliard, Stolný tenis                                                                                                                    

3.2. Druhy vstupov sa  delia na:

LEGIA ročná –  platnosť 365 dní od zakúpenia, LEGIA polročná (platnosť 180 dní), LEGIA štvrťročná (platnosť 90 dní), LEGIA mesačná (platnosť 30 dní), LEGIA 10 vstupov (platná 60 dní, LEGIA 20 vstupov (platná 90 dní), LEGIA denná (jednorázový vstup v daný deň)  možnosť neobmedzených vstupov do Fitnesscentrum, Crossfit.  Bojové športy a Skupinové cvičenia mimo naplánovaných skupinových tréningov, organizovaných inštruktormi. Fitnesscentrum pre dámy (len pre dámy a inštruktora).

Ostatné služby Centra – Masérske služby, Soláriá, Biliard, Stolný tenis, Detský kútik sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.                                                                               

3.3. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi nevzniká.                                

3.4. V prípade neschopnosti využívať LEGIA kartu (zo zdravotných/osobných dôvodov), nárok na vrátenie alikvotnej sumy/predĺženie platnosti LEGIA karty klientovi nevzniká.

3.5. Pri prvej návšteve je klientovi na recepcii vyhotovená fotka tváre, ktorá sa ukladá v systéme prevádzkovateľa alebo zmluvnného outsorcovaného partnera a slúži na identifikáciu klienta pri každej návšteve Centra. V prípade, že fotka nie je v súlade so skutočnosťou, Prevádzkovateľ má právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne vyhotovenie fotky svojej tváre, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra a klientovi nevzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za kúpu ktorejkoľvek LEGIA karty.

3.6. LEGIA karta slúži na identifikáciu klienta, je neprenosná a špecifická pre každého Klienta. Bez LEGIA karty nebude Klientovi umožnený vstup do Centra. Pri strate/odcudzení/poškodení/zabudnutí LEGIA karty je Klientovi vystavená nová LEGIAkarta za poplatok v zmysle platného Cenníka.

3.9. Na jednu LEGIA kartu je umožnený vstup iba jednej osobe (vlastníkovi LEGIA karty).

3.10. Pri prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je potrebné a ak to umožňuje pracovné vyťaženie obsluhy centra.

3.11. V prípade, ak Klient nie je schopný naďalej využívať služby poskytované Prevádzkovateľom z dôvodu zlého zdravotného stavu má možnosť previesť zakúpené predplatné členstvo na základe písomnej žiadosti na inú osobu so súhlasom prevádzkovateľa.

3.12. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky na uzamykanie prostredníctvom manuálneho 4 číselného kódovacieho zámku. 

3.13. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí. 

3.14. Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, manuálne odkódovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať. Pri odovzdaní danných vecí bude prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného cenníka.

3.15. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci nájdené v Centre skladovať. Pri prebratí daných vecí je klient povinný odovzdať podpísané čestné prehlásenie, že veci skutočne prevzal.

3.16.   Pri využití športoviská stolný tenis a strate či poškodení loptičky, ktorú si doniesol klient je prevádzkovateľ povinný poskytnúť náhradu v podobe inej loptičky. V prípade straty či poškodenia zapožičanej loptičky je klient povinný si ju zakúpiť podľa platného cenníka.

3.17.  Pri využití športoviska stolný tenis. V prípade zlomenia zapožičanej rakety alebo poškodenia poťahu zapožičanej rakety je klient povinný uhradiť poplatok v zmysle platného cenníka.

3.18. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.

3.19. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.

3.20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny, vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.

3.21. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzkach počas celej doby návštevy Centra.

3.22. Pred opustením prevádzky je klient povinný LEGIA kartu ak ju má zapožičanú. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka.

3.23. Deti do 15 rokov majú vstup do fitness dovolený iba pod odborným dohľadom trénera alebo rodiča. Deti od 12 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.

3.24. Zákaz vstupu do športových prevádzok centra 

a) Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok                                                                         

b) Osoby so zvieratami

c) Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby o otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov

d) Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)

e) Osoby špinavé v znečistenom oblečení

3.25. V športových prevádzkach je zakázané:

a) Fajčenie

b) Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)

c) Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky

d) Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov

g) Konzumovať (čokoľvek)

i) Zasahovanie do technického vybavenia

j) Preskakovať turniket

k) Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

l)        Vnášanie a používanie zbraní, nožov a streliva

m)   Odkladanie tašiek (ruksakov) v otvorených priestoroch fitnescentra v       zóne na  cvičenie a aerobikových sálach.

3.26. Klient je povinný :

– dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,

– neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného  stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,

– šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,

– používať čistú a vhodnú športovú obuv,

– dodržiavať pokyny trénera a zamestnancov prevádzky,

– po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené (nevynášať náradie zo sál),

– používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák

– očistiť kardio stroje po použití.

3.27. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 3.24 až 3,26., môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť LEGIA karty bez nároku na kompenzáciu.

3.28. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.29. Klienti využívajú športové zariadenia centra na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.

3.30. Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.

3.31. Nezmluvnený tréner je povinný pri každom vstupe uhradiť vstup podľa platného Cenníka Prevádzkovateľa, ak neuhradil iný viacdňový členský poplatok. Prevádzkovateľ môže vyžadovať od klienta uhradenie externého trénerského poplatku v zmysle platného Cenníka v prípade, ak Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa zistí, že klient (nezmluvný tréner) viditeľne usmerňuje (trénuje) druhú osobu bez toho, aby bol u Prevádzkovateľa evidovaný ako externý tréner, ktorý si hradí u Prevádzkovateľa členský poplatok. Trénersky členský poplatok zahŕňa osobné cvičenia Externého trénera, ako aj vstupy počas trénovania Klientov Externého trénera. Nezmluvný tréner nemôže počas svojej návštevy Centra Prevádzkovateľa oslovovať Klientov v Centre.

3.32. Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do Centra, čím taktiež zaniká právo na vrátenie členského zaevidovaného na jeho LEGIA karte.

3.33. V celom Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch LEGIE je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní.

3.34. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

3.35. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.

3.36. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.

3.37. Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.

3.38. Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Centra.

3.39. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

3.40.   V prípade, že klient poskytne prevádzkovateľovi svoju emailovú adresu a zároveň mu udelí súhlas na marketingové účely, budú klientovi zasielané emailom notifikácie o rezerváciách, zakúpených službách, prevádzkové oznamy a informácie týkajúce sa stavu jeho členského.

4. Starostlivosť o čistotu

4.1. Upratovanie priestorov Centra sa vykonáva 2 x denne na začiatku a na konci prevádzky a priebežne podľa potreby. Očista zariadení na osobnú hygienu, povrchových plôch a podláh je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby. Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované podľa potreby. Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

4.2. Dezinfekcia, čistenie, upratovanie ako aj všetky činnosti s čistotou a poriadkom na celej prevádzke zabezpečujú interní zamestnanci  Prevádzkovateľa.

4.3. Papierové utierky umiestnené v priestoroch Centra sú určené na utieranie strojov po ich použití, nie na osobnú hygienu.

4.4. Skladovanie pomôcok na upratovanie je oddelené od prevádzkových priestorov v  samostatnej miestnosti. Odpadové nádoby na drobný odpad sú opatrené krytom, vybavené jednorazovým PVC vreckom, pričom sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú. Vysávanie a umývanie podláh v celom zariadení sa vykonáva denne

4.5. Vlhká mechanická očista a dezinfekcia podláh, obkladov a zariadení na osobnú hygienu sa vykonáva denne profesionálnymi zariadeniami Kärcher, pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne podľa potreby.

4.6. Po použití cvičebných strojov a zariadení prichádzajúcich do priameho kontaktu s telom klienta sa tieto plochy po každom používateľovi vyčistia od potu, ošetria dezinfekčným prostriedkom, prípadne opláchnu teplou vodou a vysušia papierovým obrúskom.

4.7. Očista a dezinfekcia zahŕňa nasledovné základné činnosti: – čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel, spŕch, dverných kľučiek – dvakrát denne, – čistenie a dezinfekcia šatní a šatňových skriniek – denne, – čistenie a dezinfekcia cvičebných strojov a zariadení – denne. Na dezinfekciu podláh, obkladov a zariadení pre osobnú hygienu sa používajú minimálne dva vhodné prípravky na rôznej báze, napr. SAVO a INCIDUR. Na zabránenie vytvorenia rezistencie patogénnych mikroorganizmov sa dezinfekčné prostriedky týždenne obmieňajú. Roztoky jednotlivých dezinfekčných prostriedkov sa pripravujú denne. Dodržiava sa správna koncentrácia a doba pôsobenia. Vykonaná dezinfekcia musí byť bez dôkazu prítomnosti patogénnych mikroorganizmov. 

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Prevádzkový poriadok Centra je schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, bude sprístupnený na viditeľnom mieste pri kontrolovanom vstupe do zariadenia. Za jeho dodržiavanie zodpovedá vedúci zariadenia alebo jeho zástupca, ktorí sú určení prevádzkovateľom.

Prevádzkový poriadok je platný od 10.3.2020