Verní členovia si zaslúžia odmenu
Kúp si ročnú permanentku a dostaneš hodnotné darčeky: Športovú fľašku a uterák značky LEGIA
Vydaj zo seba maximum!
Je super ak niečo dokážeš, nespomaľuj a postupuj ďalej!
Staň sa aj ty LEGIONÁROM
Pozri si našu ponuku členstiev.
Nebaví ťa rutina?
U nás máš fitness možnosti, ktoré si predtým možno videl len na videu :)

GDPR

1.         Ochrana osobných údajov (GDPR)

1.1.       Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje užívateľa v rozsahu uvedenom najmä v Zmluve, a to titul. meno, priezvisko, adresa, štátne občianstvo, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, fotografia, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy – pre vznik a trvanie členstva v LEGIA centre za účelom poskytovania služieb užívateľovi, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania (dobu trvania členstva v LEGIA centre sa stanovujú osobitnými predpismi a cenníkom). Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné uzatvoriť zmluvu a poskytnúť užívateľovi služby.

1.2.       Užívateľ môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod. Zaškrtnutím tohto políčka tak užívateľ ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa,  štátne občianstvo, dátum narodenia, email, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov – email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje užívateľ po dobu trvania zmluvy a na nasledujúce 3 roky po skončení zmluvy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa na marketingové účely môže užívateľ kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily, zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa

1.3.       Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (užívateľovej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy využíva prevádzkovateľ poskytnuté a automaticky generované údaje. K tomu patria napr. informácie o mene, dátumu narodenia, čase a počtu návštev prevádzok, zakúpených tovaroch a využívaných službách, užívateľovej aktivite na podujatiach prevádzkovateľa. Tieto informácie využíva prevádzkovateľ len v prípade, ak užívateľ zaškrtnutím príslušného políčka na takéto použitie udelil prevádzkovateľovi súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely (súhlas s personalizovanou reklamou). Tento súhlas s personalizovanou reklamou udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi na dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov užívateľa na marketingové účely podľa predchádzajúceho bodu. Ak si užívateľ neželá dostávať personalizovanú reklamu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

1.4.       Neudelenie súhlasu na marketingové účely a/alebo súhlasu s personalizovanou reklamou, nie je dôvodom pre odopretie poskytovania služieb prevádzkovateľa, neuzatvorenie zmluvy s užívateľom, či predčasné ukončenie zmluvy.

1.5.       Užívateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je užívateľ povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

1.6.       V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

1.7.       Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva užívateľa ako dotknutej osoby. Užívateľ má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má užívateľ zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má užívateľ v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytol prevádzkovateľovi v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže žiadať o prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

1.8.       V prípade, že si uplatňuje užívateľ niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti užívateľa nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

1.9.       Ako dotknutá osoba má užívateľ právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

1.10.     Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

1.11.     Osobné údaje užívateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných služieb, externým trénerom, externým prevádzkovateľom fitness centra (prevádzkový manažér), externým obchodným zástupcom, zamestnávateľovi užívateľa (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú užívateľovi ako zamestnanecký benefit). Konkrétny zoznam týchto subjektov je na vyžiadanie dostupný na recepcií. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

1.12.V prípade akejkoľvek zistenej nepríjemnosti, problému alebo nedostatku je potrebné kontaktovať poverenú osobu formou EMAILU na adresu: info@legiasport.sk 

dňa 20.2.2020